top of page
Business Meeting

איך נוכל לעזור לכם?

אנו מציעים מגוון שירותים, אותם נתאים לסוג העסק שלך

עוסק פטור

 • פתיחת תיקים ברשויות

 • מקדמות מס

 • דו״ח תקופתי

 • הערכות מס

 • תוכנה לסריקת חשבוניות

 • ייעוץ כללי

 • דוח שנתי ודיווח שנתי למע"מ

 • הקמת הרשאות לרשויות

 • המלצה להפקדה פנסיה וקרן השתלמות בשוטף

 • הצהרת הון

עוסק מורשה

 • פתיחת תיקים ברשויות

 • דיווח דו-חודשי למע"מ

 • מקדמות מס הכנסה

 • הוראות ניהול ספרים

 • דוח תקופתי

 • הערכות מס

 • ייעוץ כללי

 • תוכנה לסריקת חשבוניות

 • הגשת דוח שנתי

 • הקמת הרשאות לרשויות

 • המלצה להפקדה פנסיה וקרן השתלמות בשוטף

 • הצהרת הון

חברה בע״מ

 • פתיחת תיקים ברשויות

 • הנח"ש כפולה

 • דיווח תקופתי למע"מ

 • מקדמות מס הכנסה

 • הוראות ניהול ספרים

 • דוח תקופתי

 • הערכות מס

 • ייעוץ כללי

 • תוכנה לסריקת חשבוניות

 • עריכת דוחות כספיים ומאזן מבוקר

 • טיפול בשכר ומשכורות

 • הקמת הרשאות לרשויות

שכירים

 • הגשת דוחות למס הכנסה עבור החייבים בהגשה

 • טיפול בהחזרי מס עד 6 שנים אחורה-הכולל בדיקה חינמית להחזר

bottom of page